There comes a time when silence is betrayal!

Håper alle har hatt en fin og fredfylt jul. Min jul har vært veldig fin, men det kan jeg fortelle om i et senere innlegg. Akkurat nå vil jeg dele noe som er mye mer viktig.

I november nådde den forferdelige nyheten Norge.

Det amerikanske tv-kanalen CNN fikk tilsendt et videoklipp som viser en auksjon i Libya. Ikke en auksjon av varer, men av mennesker. Etter dette valgte CNN å sende noen til det nord-afrikanske landet, for å komme til bunns i det som fremkom i videoen. Med et skjult videokamera dro de til et sted like utenfor landets hovedstad Tripoli. Der var de vitne til salg av afrikanske menn som ble solgt til høystbydene, beskrevet som maskiner. Når auksjonen tok slutt, snakket de med auskjonariusen som bekreftet at tolv menn ble solgt under auksjonen den dagen. En av mennene ble solgt for 1200 libyske dinar som tilsvarer circa 7000 norske kroner. 

Jeg gråt da jeg leste det, men det som plaget meg mest er at jeg ikke har hørt noe om det tidligere. Jeg begynte å lete meg frem på nett for å lese mest mulig om det og fant noe. I norsk media fant jeg så og si ingenting. Dagblad nevnte det, men det var ingen forside nyhet for å si det sånn. På TV har jeg ikke sett noe som helst om det. Det er tydelig at media prøver å hysje det ned.

En mann blir solgt for mindre enn den nyeste iPhonen. Vi kjenner ikke navnet hans, men vi kjenner navnene til Kardashian-søstrene.
Gjennom tankeløs scrolling, ser vi på hjernedødt innhold. Vi frakobler oss fra alt som vi ikke blir matet med daglig gjennom sosiale medier. Når det skjer noe i land i nærheten av oss, blir det sendt igjen og igjen, men er ikke resten av verden like viktig?
Er mørke eller fattige mennesker mindre verdt enn rike eller hvite mennesker? Jeg føler meg dårlig i hele kroppen. Vi må synliggjøre dette! Hvis vi ikke skriver om det, hvordan vil folk vite hva som foregår i verden? Kjenn på hva det gjør med kroppen din. At et annet menneske, vår bror eller søster, blir solgt som en ting. Hjertet mitt blør. Ikke tenk at dette ikke handler om deg. Det handler om deg og det handler om meg. Det er vårt medmenneske.

Hvorfor er det viktigere hva Kim Kardashian har på seg eller at søsteren hennes venter barn? Jeg kjenner jeg blir kvalm! Vi er snart i 2018 og så foregår fortsatt slavehandel?! På 50 og 60 tallet kjempet Martin Luther King Jr. for at alle raser skulle få de samme rettighetene. Dette er nyheten vi alle burde snakke om. Dette er nyheten alle burde få med seg! Det kunne vært meg, deg eller en du er glad i. Dette må stoppes! Hvis det foregår i Libya, tenk hvilke andre land det foregår det i. Det er så VIKTIG at vi snakker om dette. At vi får oppmerksomheten rettet mot det, så det stoppes. Hvis alle vender ryggen til, vil det bare fortsette. Vi alle vet hvor stor makt media har, derfor mener jeg at vi alle har et ansvar. Jeg håper at de som ikke har hørt om dette før nå leser seg opp, deler innlegget eller skriver om det selv.  

De fleste som blir solgt i Libya er flyktninger som kommer i håp om et bedre liv. Dette er hva som møter dem. Under har jeg delt en video og noen grusomme bilder fra virkeligheten for at vi skal forstå hva som faktisk skjer.

 

 

Hope everyone has had a nice and peaceful Christmas. My Christmas has been very nice, but I can tell you in a later post. Right now I want to share something that is much more important.

In November, this disgusting news hit Norway,

The American TV channel CNN received a video clip showing an auction in Libya. Not an auction of goods but of people. CNN chose to send a couple of journalist down to the North African country, to get to the bottom of what appeared in the video. With a hidden camcorder, they went to a place just outside the country's capital Tripoli. There they witnessed the sale of African men. They were sold to the highest bidder while being described as machines. When the auction ended, they spoke with the auctioneer who confirmed that twelve men were sold during that auction. One of the men was sold for 1200 Libyan Dinar, which is equivalent to about 7000 Norwegian kroner.

I cried when I read it, but what bothered me the most is that I hadn´t heard anything about it before. I started looking online to read more about it and found little about it. In Norwegian media I found close to nothing. Dagbladet mentioned it, but it wasn't front page news. On television I haven't seen anything about it. It's clear that the media tries to keep it hushed down.

A man is being sold for less than the cost of latest iPhone. We do not know his name, but we do know the names of the Kardashian sisters.
Through mindless scrolling, we look at brain numbing content, disconnecting ourselves from everything that is not being fed to us daily through social media. When something happens in a country near us, it is sent on TV over and over again. Is the rest of the world not equally important?
Are dark or poor people worth less than rich or white people? I feel sick to my stomach. We have to shine a light on this! If we do not write about it, how will people know what's going on in the world? Feel what it does to your body. Another human being, our brother or sister, is being sold as an item. My heart bleeds for our fellow human beings.

Why is it more important what Kim Kardashian is wearing or that her sister is expecting? I feel nauseous! 2018 is right around the corner and slave trade is still going on?! In the 50's and 60's, Martin Luther King Jr. fought for all races to have the same rights and to be treated equal. This is the news we should all talk about. This is something everyone should know! It could be me, it could be my man! Someone you are close to and love. This has to be stopped! If this is happening in Libya, imagine what other countries it's happening in. It's IMPORTANT that we're talking about this. That we give it the awareness it requires, so we can put a stop to it. If everyone turns their backs, it will just continue. We all know how much power the media has, so I think we all have a responsibility. There comes a time when silence is betrayal. I hope that those who have not heard of this before read up on it, shares this post or writes about it themselves.

Those who are being sold in Libya, are refugees who come in hopes of a better life. This is what meets them. Below I've shared a video and some pictures, so we all can understand what's actually happening.

 

  

slave-trade-Libya.jpg
Migrants-Libya.jpg
modern-day-slavers-escort-a-slave-to-the-auction-block-in-libya.png
Blogglisten hits